สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์สร้างสุข

ทำวัตรเช้า-เย็น

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

สวดมนต์สร้างสุข

ทำวัตรเช้า-เย็น

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

ราคา128 บาท
ISBN978-616-268-591-0
ขนาดสินค้า29.6 x 43.6  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า96  หน้า

มิติใหม่แห่งหนังสือสวดมนต์
ตัวโตใหญ่สุดๆ อ่านง่าย
ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษ
และศาสนพิธี

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น
บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา
บทสวดพิเศษท้ายทำวัตร
สรณคมนปาฐะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อริยธนคาถา
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ปฏิจจสมุปบาท
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาโพธิบาท

ภาค ๒ บทสวดพระพุทธมนต์
บทชุมนุมเทวดา
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
สัมพุทเธ
นโมการอัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รตนปริตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
คาถามหาเมตตาใหญ่
อุณ๎หิสสวิชัยคาถา
เทวตาอุยโยชนคาถา (เชิญเทวดากลับ)
บทพาหุงมหากา
๑. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๓. ชยปริตร (มหากาฯ)
๔. สัพพมงคลคาถา
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
จุลลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
พระคาถามหาจักรพรรดิ
๑. บทบูชาพระ
๒. บทกราบพระ ๖ ครั้ง
๓. บทสมาทานศีล ๕
๔. บทอาราธนาพระ
๕. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
๖. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
๗. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๘. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
๙. คำอธิษฐานแผ่บุญ
๑๐. คำอธิษฐานรวมบุญ
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาบูชาไอ้ไข่ (วัดเจดีย์)

ภาค ๓ ศาสนพิธี
คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาศีล ๘
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำกรวดน้ำย่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทานทั่วไป
คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
คำถวายหนังสือธรรมะ

1 เล่ม ค่าส่ง 80 บ. 
3 เล่ม ค่าส่ง 100 บ.
10 เล่มขึ้นไป จัดส่งฟรี 

1-9 เล่มๆ ละ

120 บาท 

10-50 เล่มๆ ละ

110 บาท

51-99 เล่มๆ ละ

100 บาท

100 เล่มๆ ละ

90 บาท

200 เล่มๆ ละ

85 บาท

 พิเศษ !
10 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่