สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

L I A N G C H I A N G

หนังสือสวดมนต์

"การให้ธรรมะเป็นทาน
ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"