สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

L I A N G C H I A N G

หนังสือสวดมนต์

"ผู้ให้สิ่งที่เลิศ
ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก"