สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

L I A N G C H I A N G

หนังสือสวดมนต์

"ควรสะสมบุญอยู่เป็นนิจ"