สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

L I A N G C H I A N G

หนังสือสวดมนต์

"ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ"