สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

ขอขมาอโหสิกรรม

สวดมนต์

ขอขมาอโหสิกรรม

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-575-0
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

รวมบทขอขมาอโหสิกรรม
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บิดามารดา ครูอาจารย์ ปูชนียสถาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร
เพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สารบัญ
ภาค ๑ ขอขมาอโหสิกรรม

ลำดับการขอขมาอโหสิกรรม
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำขอขมาอโหสิกรรมแบบรวม
คำขอขมาอโหสิกรรมเฉพาะบุคคล
๑. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัย
๒. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อนักบวชผู้ทรงศีล
๓. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา
๔. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์
๕. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ
๖. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล
๗. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อมิตรสหายและเพื่อนมนุษย์
๘. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อสิ่งที่ควรเคารพ
๙. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร
๑๐. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่
คำยกโทษอโหสิกรรม
คำสำนึกบาป

ภาค ๒ สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทสวดสอนธรรมะแก่เจ้ากรรมนายเวร
บทปัจฉิมโอวาท
บทโอวาทปาฏิโมกข์
บทเมตตานิสังสสูตร
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทสัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล
คำอธิษฐานจิตขอพร ขอปัญญา

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 50-60  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

12 บาท

500 เล่มๆ ละ

11 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี