สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

สอนเจ้ากรรมนายเวร

ปกมีให้เลือก 2 แบบ

ปก แบบที่ 1

ปก แบบที่ 2

สวดมนต์

สอนเจ้ากรรมนายเวร

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-593-4
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

บทสวดจากพระไตรปิฎก เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ

ให้มีเมตตา ก่อเกิดปัญญา นำพาสู่การให้อภัย

ตัดความอาฆาตพยาบาท เข้าถึงความสิ้นเวรสิ้นกรรม

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทสวดสอนธรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร
บทปัจฉิมโอวาท
บทโอวาทปาฏิโมกข์
บทเมตตานิสังสสูตร
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทสัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล
คำอธิษฐานจิตขอพร ขอปัญญา

ต่ำกว่า 100 เล่มๆ ละ 15 บ.

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

เพียงเล่มละ 10 บ. เลือกปกได้

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่