สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

ราคา50 บาท
ISBN978-616-268-099-1
ขนาดสินค้า18.5 x 26.0  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า112  หน้า

รวบรวมบทสวดมนต์แปลที่ครบถ้วน
ทำวัตรเช้า-เย็น แปล
บทพระปริตร 7 ตำนาน 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล
พร้อมศาสนพิธีต่างๆ 

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น

บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
บทสวดพิเศษท้ายทำวัตร
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อริยธนคาถา
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
บทพิจารณาสังขารา
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
ภารสุตตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
ภัทเทกรัตตคาถา
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาโพธิบาท

ภาค ๒ บทสวดพระพุทธมนต์

บทชุมนุมเทวดา
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
สัมพุทเธ
นโมการอัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รตนปริตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
คาถามหาเมตตาใหญ่
อุณ๎หิสสวิชัยคาถา
เทวตาอุยโยชนคาถา(เชิญเทวดากลับ)
บทพาหุงมหากา
๑.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิส๎วาสุ)
๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๓. สวดชยปริตร (มหากาฯ)
๔. สัพพมงคลคาถา
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
จุลลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาบูชาไอ้ไข่ (วัดเจดีย์)

ภาค ๓ ศาสนพิธี

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำกรวดน้ำย่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทานทั่วไป
คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
คำถวายหนังสือธรรมะ

ต่ำกว่า 1 – 99 เล่ม  ราคา 50 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 50 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

38 บาท

300 เล่มๆ ละ

36 บาท

500 เล่มๆ ละ

35 บาท

  
  

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่