สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

7 ตำนาน

สวดมนต์

7 ตำนาน

ราคา20 บาท
ISBN978-616-268-574-3
ขนาดสินค้า14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า88  หน้า

รวมบทสวดทำวัตรเช้า-เย็น บทสวด 7 ตำนาน

สวดแจง พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ พระสหัสสะนัย

ถวายพรพระ อนุโมทนาวิธี พิธีบรรพชาอุปสมบท

คำแสดงอาบัติ คำอาราธนา และคำถวายทานต่างๆ

ปกรอง
คำนำสำนักพิมพ์
———————————————
สารบัญ
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
บทสวดเจ็ดตำนาน
– บทปกิณณกคาถา
– บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสวดเกี่ยวกับงานศพ
– ปัพพะโตปะมะคาถา
– อะริยะธะนะคาถา
– บทขัดธรรมนิยามสูตร
– ธัมมะนิยามะสุตตัง
– ติลักขะณาทิคาถา
– ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
– พุทธะอุทานะคาถา
– ภัทเทกะรัตตะคาถา
– ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ
– อะภิธัมมะนิทาน
สวดแจง
– ธัมมะสังคณีมาติกา (กุสลาใหญ่)
อภิธรรม ๗ คัมภีร์
– บังสกุลตาย
– บังสุกุลเป็น
– พระสะหัสสะนัย
ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
– มงคลจักรวาฬน้อย
– กาละทานะสุตตะคาถา
– ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค
– อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
ศาสนพิธี
– วิธีบรรพชาอุปสมบท
– คำพินทุผ้า อธิษฐานผ้า
– คำแสดงอาบัติ
– กิจวัตรของภิกษุ ๑๐ อย่าง
– ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
– คำอธิษฐานเข้าพรรษา, ปวารณาออกพรรษา
– คำลาสิกขา
คำอาราธนาต่างๆ
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำอาราธนาอุโบสถศีล
– คำให้ศีล
– คำอาราธนาปริตร
– คำอาราธนาธรรม
คำถวายทานต่างๆ
– คำถวายและลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายสลากภัตร
– คำถวายข้าวสาร
– คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
– คำถวายผ้าป่า
– คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
– คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
– คำกรวดน้ำแบบสั้น
– คำอาราธนาพระเครื่อง
– พระคาถาชินบัญชรสูตร

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 20 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

18 บาท

300 เล่มๆ ละ

16 บาท

500 เล่มๆ ละ

15 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่