สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

12 ตำนาน

สวดมนต์

12 ตำนาน

ราคา40 บาท
ISBN978-616-268-586-6
ขนาดสินค้า14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า136  หน้า

รวมบทสวดทำวัตรเช้า-เย็น บทสวด 12 ตำนาน

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร

อาทิตตปริยายสูตร มหาสมัยสูตร สวดแจง

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ภาณยักษ์ ถวายพรพระ

อนุโมทนาวิธี พิธีบรรพชาอุปสมบท ศาสนพิธีต่างๆ

ปกรอง
คำนำสำนักพิมพ์
———————————————
สารบัญ
ทำวัตรเช้า
– ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
– ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
ทำวัตรเย็น
– อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
– กรวดน้ำอิมินา
– นมัสการรอยพระพุทธบาท
– กรวดน้ำยังกิญจิ
ทำวัตรพระ
– ปลายสวดมนต์
บทสวดสิบสองตำนาน
– ชุมนุมเทวดา
– ปุพพะภาคะนะมะการ
– ไตรสรณคมน์
– นะมะการะสิทธิคาถา
– สัมพุทเธ
– นะโมการะอัฏฐะกะ
– ตำนานที่ ๑ (มังคะละสุตตัง)
– ตำนานที่ ๒ (ระตะนะสุตตัง)
– ตำนานที่ ๓ (กะระณียะฯ)
– ตำนานที่ ๔ (ขันธะปะริตตัง, ฉัททันตะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๕ (โมระปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๖ (วัฏฏะกะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๗ (ธะชัคคะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๘ (อาฏานาฏิยะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๙ (อังคุลิมาละปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๑๐ (โพชฌังคะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๑๑ (อะภะยะปะริตตัง)
– ตำนานที่ ๑๒ (ชะยะปะริตตัง)
– เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
– ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
– มะหาสะมะยะสุตตัง
– อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
– อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
ถวายพรพระ
สวดแจง
อภิธรรม ๗ คัมภีร์
อนุโมทนาวิธี
สามภาณ
ภาณยักษ์
วิธีบรรพชาอุปสมบท
ศาสนพิธี
– อาราธนาศีล ๕
– อาราธนาอุโบสถศีล
– คำให้ศีล
– อาราธนาปริตร
– อาราธนาธรรม
– คำถวายข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำถวายสังฆทาน

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 40 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

36 บาท

300 เล่มๆ ละ

34 บาท

500 เล่มๆ ละ

32 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

30 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่