สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปล

ราคา98 บาท
ISBN978-616-268-577-4
ขนาดสินค้า29.6 x 43.6  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

พร้อมโปสเตอร์ 4 สีสวยงามด้านในเล่ม

1. โปสเตอร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง 
2. พระเกจิอริยสงฆ์ทั่วประเทศ 
3. พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น 
4. เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทย

มิติใหม่แห่งหนังสือสวดมนต์
เล่มใหญ่ ตัวโตๆ อ่านง่าย
รวมบทสวดมนต์แปล
บทสวดพิจารณาสภาวธรรม
คำอุทิศบุญและศาสนพิธี

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล

บทนำทำวัตร 
ทำวัตรเช้า 
๑. พุทธาภิถุติ 
๒. ธัมมาภิถุติ 
๓. สังฆาภิถุติ 
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา 
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ 
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ 
สัพพปัตติทานคาถา 
ทำวัตรเย็น 
บทนำทำวัตร 
๑. พุทธานุสสติ 
๒. พุทธาภิคีติ 
๓. ธัมมานุสสติ 
๔. ธัมมาภิคีติ 
๕. สังฆานุสสติ 
๖. สังฆาภิคีติ 
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ 
อุททิสนาธิฏฐานคาถา 

ภาค ๒ บทสวดพิจารณาธรรม

สรณคมนปาฐะ 
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา 
โอวาทปาฏิโมกขคาถา 
อริยธนคาถา 
พุทธอุทานคาถา 
ธัมมคารวาทิคาถา 
ภารสุตตคาถา 
ภัทเทกรัตตคาถา 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
อนัตตลักขณสูตร 
อาทิตตปริยายสูตร 
ปฏิจจสมุปบาท 
ติลักขณาทิคาถา 
บทพิจารณาสังขาร 
อภิณหปัจจเวกขณะ 
ท๎วัตติงสาการปาฐะ 
บารมี ๓๐ ทัศ 
คาถาโพธิบาท 
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ 

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ 
คำอุทิศส่วนบุญ 
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล 
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน 
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ 

ภาค ๔ ศาสนพิธี

คำอาราธนาศีล ๕ 
วิธีสมาทานอุโบสถศีล 
คำลากลับบ้าน 
คำถวายข้าวพระพุทธ 
คำลาข้าวพระพุทธ 
คำกรวดน้ำย่อ 
คำอาราธนาธรรม 
คำอาราธนาพระปริตร 
คำถวายสังฆทานทั่วไป 

1 เล่ม ค่าส่ง 80 บ. 
3 เล่ม ค่าส่ง 100 บ.
10 เล่มขึ้นไป จัดส่งฟรี 

1-9 เล่มๆ ละ

90 บาท 

10-49 เล่มๆ ละ

85 บาท

50-99 เล่มๆ ละ

80 บาท

100 เล่มๆ ละ

75 บาท

500 เล่มๆ ละ

72 บาท

 พิเศษ !
10 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี