สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์มหามงคล

สวดมนต์มหามงคล

ราคา45 บาท
ISBN978-616-268-617-7
ขนาดสินค้า18.5 x 26.0  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า80  หน้า

สำหรับสวดประจำวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สารบัญ
ภาค ๑ ทำวัตร
บททำวัตรเช้า
๑. บทนำทำวัตรเช้า
๒. บทปุพพภาคนมการ
๓. บทพุทธาภิถุติ
๔. บทธัมมาภิถุติ
๕. บทสังฆาภิถุติ
๖. บทรตนัตตยัปปณามคาถา
๗. บทสังเวคปริกิตตนปาฐะ
บททำวัตรเย็น
๑. บทนำทำวัตรเย็น
๒. บทปุพพภาคนมการ
๓. บทพุทธานุสสติ
๔. บทพุทธาภิคีติ
๕. บทธัมมานุสสติ
๖. บทธัมมาภิคีติ
๗. บทสังฆานุสสติ
๘. บทสังฆาภิคีติ
ภาค ๒ สวดมนต์เสริมมงคลชีวิต
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทชุมนุมเทวดา
๒.๑ พระปริตรกำจัดทุกข์
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทอภยปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทรัตนโอสถ
บทอุณหิสสวิชัย
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทมหาเมตตาใหญ่
บทมหาสมยสูตร
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาทิพยมนต์
บทจุลชัยปกรณ์
บทพุทธบารมี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๒.๒ สวดอวยชัยให้พร
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศบุญครอบจักรวาล

ต่ำกว่า 49 เล่ม ราคา 45 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 20-40  รายชื่อ

1-49 เล่มๆ ละ

45 บาท

50-99 เล่มๆ ละ

40 บาท

100 เล่มๆ ละ

30 บาท

300 เล่มๆ ละ

28 บาท

500 เล่มๆ ละ

27 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่