สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์ข้ามปี

เสริมบุญบารมี

สวดมนต์ข้ามปี

เสริมบุญบารมี

ราคา30 บาท
ISBN978-616-268-321-3
ขนาดสินค้า18.5 x 26.0  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า72  หน้า

รวมบทสวดมนต์ข้ามปี
เพิ่มบุญ เสริมวาสนาบารมี
รับพรปีใหม่ แก้ชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
รับโชค เปิดดวงปีใหม่

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทนมการสิทธิคาถา
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร
บทรตนสูตร
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทวัฏฏกปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทโพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากาฯ)
บทพระคาถาชินบัญชร
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทคาถาโพธิบาท
บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
บทจุลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา
คาถาบูชาดวงชะตา
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
กราบลาพระ 5 ครั้ง
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 30 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 50 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

20 บาท

500 เล่มๆ ละ

19 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

18 บาท

2,000 เล่มๆ ละ

17 บาท

  

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี