สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

รตนปริตร

พิชิตโรคภัย

รตนปริตร

พิชิตโรคภัย

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-555-2
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

รตนปริตร บทสวดที่พระพุทธเจ้า
ประทานให้พระอานนท์สวดทำน้ำมนต์
ประพรมเมืองเวสาลี ในยุคเกิดโรคระบาด

ประวัติพระสูตร : สมัยหนึ่ง เกิดภัยพิบัติและโรคระบาดขึ้นที่เมืองเวสาลี มีสัตว์และผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก กลิ่นซากศพเหม็นคลุ้งไปทั่วเมือง เจ้าลิจฉวีจึงได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวเมือง พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงอาณาเขตเมืองเวสาลี เพียงย่างพระบาทแตะแผ่นดิน ฝนที่ไม่เคยตกมาหลายปีก็กระหน่ำตกลงมาพัดพาเอาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงทะเล พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียนเอามนต์ คือ รตนสูตร สวดทำน้ำมนต์ประพรมไปทั่วเมืองขับไล่ภูตผีปีศาจร้ายให้หนีไป ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หมดสิ้น คืนความปกติสุขสู่เมืองเวสาลีอีกครั้ง
ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๕-๖ ข้อที่ ๗

สารบัญ

มีสติจากการสวดมนต์ จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภยันตราย
สวดมนต์กันทำไม ?
แก่นแท้ของการสวดมนต์อยู่ที่ไหน ?
ช่วยกันหนา พาพ้นโรคภัย

บทสวดมนต์

– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
– บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
– บทนโมการัฏฐกคาถา
– บทมังคลสุตตัง
– บทรตนปริตตัง (รตนสุตตัง)
– ตำนานรตนปริตร พิชิตโรคภัย
– บทกรณียเมตตสุตตัง
– บทขันธปริตตคาถา
– บทวัฏฏกปริตตัง
– บทอนุสสรณปาฐะ
– บทอาฏานาฏิยปริตตัง
– บทโพชฌังคปริตตัง
– บทสักกัต๎วา
– บทนัตถิ เม
– บทยังกิญจิ
– บทสุขาภิยาจนคาถา
– บทเทวตาอุยโยชนคาถา
– บทปัจฉิมคาถา

ทำสมาธิ
แผ่เมตตา
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทอธิษฐานจิต

คำแปลบทสวดมนต์ในเล่มนี้
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
– บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
– บทนโมการัฏฐกคาถา
– บทมังคลสุตตัง
– บทรตนปริตตัง (รตนสุตตัง)
– ตำนานรตนปริตร พิชิตโรคภัย
– บทกรณียเมตตสุตตัง
– บทขันธปริตตคาถา
– บทวัฏฏกปริตตัง
– บทอนุสสรณปาฐะ
– บทอาฏานาฏิยปริตตัง
– บทโพชฌังคปริตตัง
– บทสักกัต๎วา
– บทนัตถิ เม
– บทยังกิญจิ
– บทสุขาภิยาจนคาถา
– บทเทวตาอุยโยชนคาถา
– บทปัจฉิมคาถา

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่