สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ฉบับแปล

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ฉบับแปล

ราคา 18 บาท
ISBN 978-616-268-091-5
ขนาดสินค้า 14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ต้นฉบับเดิม ฉบับแปล
พร้อมบทอธิบายความหมาย
ให้เข้าใจแก่นแท้อย่างลึกซึ้ง

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ขุมทรัพย์ทางปัญญา
มรดกธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา
ชื่อและความหมายของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
หลักธรรมในพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ภูมิปัญญาที่คนรุ่นหลังควรภูมิใจ
อานิสงส์พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
วิธีสวดภาวนาพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทไตรสรณคมน์
๕. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๖. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๗. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๘. บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑ พุทธคุณ ๙
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๒ พุทธคุณ ๙
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๓ ขันธ์ ๕ สร้างบารมี
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๔ ความรู้แจ้งในธาตุ ๖
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๕ ความรู้แจ้งในจักรวาลและสวรรค์ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๖ ความรู้แจ้งในภูมิ ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๗ ความรู้แจ้งในรูปฌาน ๕ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๘ ความร้แจ้งในอรูปฌาน ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๙ ความรู้แจ้งในอริยมรรค ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๐ ความรู้แจ้งในอริยผล ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๑ หัวใจยอดพระกัณฑ์
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๒ สวดคาถาอย่าทิ้งความดี
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๓ ธรรมะให้ผลยิ่งใหญ่
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๔ อานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๕ พระคาถามหาทิพยมนต์
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ
ข้อที่ ๑๖ ที่สุดแห่งการเรียนรู้ คือ ไตรลักษณ์
๙. ทำสมาธิเพื่อผ่อนคลาย
๑๐. บทกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 50-60  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

300 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

12 บาท

4,000 เล่มๆ ละ

11 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี