สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

บทสวดมนต์

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

บทสวดมนต์

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

ราคา50 บาท
ISBN978-616-268-198-1
ขนาดสินค้า21 x 29.5  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์2  สี
จำนวนหน้า112  หน้า

รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น
ฉบับแปลไทย
และบทสวดมนต์พิเศษหลังทำวัตร
ฉบับสวนโมกขพลาราม ไชยา

ภาค 1 คำทำวัตรเช้า และ เย็น

บทนำทำวัตรเช้า บูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
บทปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถา
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
คำทำวัตรเย็น
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

ภาค 2 บทสวดมนต์พิเศษ

บทปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
ทะวัตติงสาการปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
อริยธนคาถา
ภารตสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
ภาคผนวก
สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
ปัฏฐนฐปนคาถา
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
อริยมรรคมีองค์แปด
ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
ปราภวสุตตปาฐะ
บทแผ่เมตตา
บทธาตุปัจจเวกขณวิธี
ปัตติทานคาถา
นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อภิณหปัจจเวกขณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
อานิสงส์ของการสวดมนต์

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 50 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 70-80  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

42 บาท

300 เล่มๆ ละ

40 บาท

500 เล่มๆ ละ

38 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่